پشتیبانی فنی

شرکت پیمان فرآیند با توجه به مصرف بهترین متزیال های مورد نیاز در آسانسوربا توجه به دانش فنی و گرد آوری کلیه قطعات مرغوب طبق استاندارد EN-81  اروپا همواره در مورد تاَمین قطعات یدکی مصرفی و غیر مصرفی جهت راه بری آسانسورها اقدام نموده و کلیه آسانسورها به مدت 15 سال مشمول خدمات پشتیبانی فنی این شرکت میباشند