سرویس و نگهداری

شرکت پیمان فرآیند کلیه آسانسورهای نصب شده خود را مورد پشتیبانی خدمات پس از فروش و سرویس و نگه داری قرار داده و سرویس و نگهداری این شرکت بر اساس دستورالعمل های تنظیم شده و با بکار گیری سرویس کاران ماهر همواره در خدمت کارفرمایان جهت پشتیبانی سرویس و خدمات پس از فروش میباشد