طراحی و مونتاژ

شرکت پیمان فرآیند با فراهم آوردن کادر مهندسی و طراحی مجرب توانسته است آخرین دستاوردهای تکنولوژی آسانسور های کششی و هیدرولیک را بر اساس استاندارد EN-81  اروپا در کلیه آسانسورهای مورد طراحی و مونتاژ خود به کار گیرد و با دانش فنی بهترین آسانسورها را جهت کارفرمایان محترم تهیه نماید