موتورها

انتخاب سیستمهای حرکتی در آسانسور های شرکت پیمان فرآیند مبتنی بر دانش فنی و انتخاب بهترین گزینه در خصوص سیستم محرکه آسانسور از نوع سنکرون و آسنکرون در کلیه آسانسورها میباشد و در طراحی و با توجه به ارتفاع و کورس حرکت از بهترین موتور های اروپائی در آسانسور استفاده می گردد