توضیحات پروژه

برج دژمجو

برج دژمجو – پکیج ویتور – کامرانیه شمالی خیابان دژمجو – برج دؤمجو – 2 دستگاه پکیج ویتور