توضیحات پروژه

برج برلیان

برج برلیان – انتهای اتوبان صیاد شیرازی –گلنار جنوبی- یک دستگاه – 12 طبقه – 10 نفره