توضیحات پروژه

پاسداران

پاسداران – پائین تر از صاحب قرانیه – تجاری اداری – 1 دستگاه – 8 توقف – 8 نفره