توضیحات پروژه

پارس کلاسیک

پارس کلاسیک 12 طبقه – پنج دستگاه – 8 نفره  (اندرزگو سلیمی شمالی) – اندرزگو سلیمی شمالی – برج پارس کلاسیک – 5 دستگاه-  12 توقف – 8 نفره