توضیحات پروژه

فرمانیه شرقی تجاری اداری

فرمانیه شرقی تجاری اداری – 1 دستگاه – 10 توقف – 8 نفره