توضیحات پروژه

شهید باهنر – عمار

شهید باهنر – عمار – سه راه یاسر – 1 دستگاه – 10 توقف – 8 نفره