توضیحات پروژه

شهید باهنر

شهید باهنر – کوچه شهید چراغی – 2 دستگاه -  9 توقف – 8 نفره