توضیحات پروژه

انتهای اتوبان صیاد شیرازی

انتهای اتوبان صیاد شیرازی – گلنار جنوبی – 6 دستگاه – 8 توقف – 6 نفره