توضیحات پروژه

برج محمودیه

برج محمودیه 23 طبقه دو دستگاه 13 نفره (محمودیه) – محمودیه – برج محمودیه دو دستگاه 23 توقف 13 نفره