توضیحات پروژه

زعفرانیه – آصف

زعفرانیه – آصف – 2 دستگاه –9 توقف - 8 نفره