توضیحات پروژه

آجودانیه – سپند

آجودانیه – سپند – 4 دستگاه – 12 توقف – 6 نفره