توضیحات پروژه

مسکونی دروس

مسکونی دروس – یار محمدی – دو دستگاه – 12 توقف – 13 نفره