توضیحات پروژه

برجهای نیرو هوایی

سایت F برجهای نیرو هوایی – پاکنژاد بهرود- 6 دستگاه – 15 توقف