توضیحات پروژه

شهرک غرب

شهرک غرب – خوردین – سفارت الجزایر – یک دستگاه – 13 نفره و یک دستگاه هیدرولیک