کابین ها

کلیه کابینهای طراحی و ساخته شده در شرکت پیمان فرآیند بر اساس استاندارد EN81 اروپا و با بهترین متزیال و با توجه به دانش فنی در خصوص ارائه بهترین طرح های تزئینی و سیستم های حرکتی درخصوص تاَمین شرایط حرکتی مناسب ارائه میگردد